2006/Feb/22

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ

ในปัจจุบัน สังคม เทคโนโลยีการสื่อสาร มีความเจริญรุดหน้าก้าวไกลไปอย่างมาก ทำให้โลกแคบลง นวัตกรรมและความคิดต่าง ๆ ถูกนำมาสื่อสารถ่ายโยงกันอย่างรวดเร็ว และมีการนำ คำศัพท์สำนวน ที่เป็น นวัตกรรม/แนวคิด มาใช้ในข้อความที่ใช้สื่อกันในแวดวงต่างๆ อย่างแพร่หลายแต่คนที่อยู่นอกวงการอาจไม่

ค่อยเข้าใจ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดให้มีคณะทำงานได้ร่วมกันแสวงหาความหมาย เพื่ออธิบายคำศัพท์และสำนวน ที่ควรรู้ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาจะมีความยินดีอย่างยิ่ง หากได้รับข้อเสนอแนะจากท่านผู้สนใจที่จะทำให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจในคำศัพท์และสำนวนที่นำเสนอยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณไว้ล่วงหน้า

คำศัพท์

ความหมาย

bottom line

พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ เช่นbottom-line ของการจัดการศึกษา หมายถึงพื้นฐานของการจัดการศึกษา ได้แก่ การเรียนรู้ของผู้เรียน สาระการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เป็นต้น

handicap

เป็นคำนามแปลว่าข้อเสียเปรียบ การไม่มีโอกาสเท่าเทียมกัน เช่น การจัดการศึกษาให้ไม่มีhandicap หมายถึง การจัดการศึกษาให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ได้สูงสุดตามศักยภาพและความต้องการของแต่ละคนโดยไม่มีข้อเสียเปรียบ

release brain power

แปลว่า การปลดปล่อยพลังสมอง หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สนับสนุน ส่งเสริม การสร้างจินตนาการของเด็กให้มีอิสระในการคิดอย่างเต็มที่ โดยไม่ยึดติดอยู่กับกรอบเดิม (เนื้อหาสาระ ทฤษฎี ตำรา ฯลฯ) เพื่อให้มีพลังขับเคลื่อนความคิดสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่กว้างไกล

ICL : Innovative Computing Laboratory

การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความต้องการของแต่ละคน

rote memory

เป็นการเรียนแบบเน้นให้นักเรียนท่องจำ โดยไม่ได้คำนึงถึงความเข้าใจสาระ นั้น ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ต่างจากInsight Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระให้ลึกซึ้ง

Linear Learning

เป็นระบบการเรียนการสอนที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนตามลำดับขั้นจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง เช่น อาจเรียนจากเรื่องง่ายไปหายาก เรียนตามลำดับเหตุการณ์ เป็นต้น

Parallel Learning

เป็นระบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ในสิ่งที่สัมพันธ์กันไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะสาระสำคัญจากเรื่องต่าง ๆ เป็นลักษณะของการบูรณาการขั้นต้น

Distance Learning

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างกันด้วยระยะทาง การสื่อสารทางการเรียนการสอนทำได้โดยผ่านสื่อโทรทัศน์ โทรศัพท์ เอกสาร เช่นคู่มือต่าง ๆ ฯลฯ ดาวเทียม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในการเรียนรู้

E Learning

เป็นการเรียนรู้โดยผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Learning) ด้วยการใช้ระบบออนไลน์ (ระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

Smart card

คือ บัตรอิเลคทรอนิคส์ ที่ใช้ทำงานหลาย ๆ อย่างได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เช่น บัตรประชาชนที่เป็นSmart card หมายถึง บัตรที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของตัวเจ้าของบัตรไว้ สามารถทราบหรือค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ของเจ้าของบัตรนั้นได้

Access

แปลว่าการเข้าถึง หมายถึง การมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนั้น ๆ อย่างเต็มที่เช่นในการเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าถึงการศึกษา เป็นต้น

Bio- Informatic

การผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยากับเทคโนโลยีทางด้านข่าวสาร

CEO : Chief Executive Officer

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งการบังคับบัญชาองค์กรอย่างเต็มที่ และมีความรับผิดชอบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ

CIO : Chief Information Officer

ผู้บริหารสูงสุดด้านสารสนเทศ

CFO : Chief Financial Officer

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน หมายถึง การบริหารการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต

CPLO : Cabinet and ParliamentaryLiaison
Officer

ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาซึ่งทำหน้าที่ในการประสานการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีการขอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี การประสานการเสนอร่างกฎหมายและติดตามกฎหมาย เป็นต้น

Equity

การใช้ดุลพินิจ หรือหลักความยุติธรรม ไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง การดำเนินการที่ชอบด้วยเหตุผล เช่น ราคายุติธรรมกรรมการตัดสินอย่างยุติธรรม เป็นต้น

Equality

ความเท่าเทียมกัน หมายถึง การมีโอกาสที่จะได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่น

E Government :Electronic Government

เป็นรัฐบาลที่ให้บริการประชาชนได้ในเวลาอันรวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานลดลง โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน

E Commerce : Electronic Commerce

การทำการค้าโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การโฆษณา การต่อรอง การสั่งซื้อ ฯลฯ

E Province : Electronic Province

หมายถึง จังหวัดที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดรวมทั้งการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต

GMS (Greater Mekong Subregion)

ประเทศที่อยู่ติดลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทย พม่า ลาว เขมร เวียดนาม และจีนยูนาน

ASEM (Asia Europe Ministerial Meeting)

การประชุมร่วมกันระหว่างประเทศในทวีปเอเชียและทวีปยุโรปในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เช่น เรื่องเขตการค้าเสรี