2006/Feb/22

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ

ในปัจจุบัน สังคม เทคโนโลยีการสื่อสาร มีความเจริญรุดหน้าก้าวไกลไปอย่างมาก ทำให้โลกแคบลง นวัตกรรมและความคิดต่าง ๆ ถูกนำมาสื่อสารถ่ายโยงกันอย่างรวดเร็ว และมีการนำ คำศัพท์สำนวน ที่เป็น นวัตกรรม/แนวคิด มาใช้ในข้อความที่ใช้สื่อกันในแวดวงต่างๆ อย่างแพร่หลายแต่คนที่อยู่นอกวงการอาจไม่

ค่อยเข้าใจ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดให้มีคณะทำงานได้ร่วมกันแสวงหาความหมาย เพื่ออธิบายคำศัพท์และสำนวน ที่ควรรู้ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป

สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาจะมีความยินดีอย่างยิ่ง หากได้รับข้อเสนอแนะจากท่านผู้สนใจที่จะทำให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจในคำศัพท์และสำนวนที่นำเสนอยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณไว้ล่วงหน้า

คำศัพท์

ความหมาย

bottom line

พื้นฐานในเรื่องต่าง ๆ เช่นbottom-line ของการจัดการศึกษา หมายถึงพื้นฐานของการจัดการศึกษา ได้แก่ การเรียนรู้ของผู้เรียน สาระการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เป็นต้น

handicap

เป็นคำนามแปลว่าข้อเสียเปรียบ การไม่มีโอกาสเท่าเทียมกัน เช่น การจัดการศึกษาให้ไม่มีhandicap หมายถึง การจัดการศึกษาให้ทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ได้สูงสุดตามศักยภาพและความต้องการของแต่ละคนโดยไม่มีข้อเสียเปรียบ

release brain power

แปลว่า การปลดปล่อยพลังสมอง หมายถึง การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สนับสนุน ส่งเสริม การสร้างจินตนาการของเด็กให้มีอิสระในการคิดอย่างเต็มที่ โดยไม่ยึดติดอยู่กับกรอบเดิม (เนื้อหาสาระ ทฤษฎี ตำรา ฯลฯ) เพื่อให้มีพลังขับเคลื่อนความคิดสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่กว้างไกล

ICL : Innovative Computing Laboratory

การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งมีนวัตกรรมและคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความต้องการของแต่ละคน

rote memory

เป็นการเรียนแบบเน้นให้นักเรียนท่องจำ โดยไม่ได้คำนึงถึงความเข้าใจสาระ นั้น ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ต่างจากInsight Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ต้องทำความเข้าใจกับเนื้อหาสาระให้ลึกซึ้ง

Linear Learning

เป็นระบบการเรียนการสอนที่จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนตามลำดับขั้นจากเรื่องหนึ่งไปยังอีกเรื่องหนึ่ง เช่น อาจเรียนจากเรื่องง่ายไปหายาก เรียนตามลำดับเหตุการณ์ เป็นต้น

Parallel Learning

เป็นระบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ในสิ่งที่สัมพันธ์กันไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะสาระสำคัญจากเรื่องต่าง ๆ เป็นลักษณะของการบูรณาการขั้นต้น

Distance Learning

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ห่างกันด้วยระยะทาง การสื่อสารทางการเรียนการสอนทำได้โดยผ่านสื่อโทรทัศน์ โทรศัพท์ เอกสาร เช่นคู่มือต่าง ๆ ฯลฯ ดาวเทียม เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคในการเรียนรู้

E Learning

เป็นการเรียนรู้โดยผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์ (Electronic Learning) ด้วยการใช้ระบบออนไลน์ (ระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์)

Smart card

คือ บัตรอิเลคทรอนิคส์ ที่ใช้ทำงานหลาย ๆ อย่างได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เช่น บัตรประชาชนที่เป็นSmart card หมายถึง บัตรที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของตัวเจ้าของบัตรไว้ สามารถทราบหรือค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ของเจ้าของบัตรนั้นได้

Access

แปลว่าการเข้าถึง หมายถึง การมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนั้น ๆ อย่างเต็มที่เช่นในการเข้าถึงแหล่งทุน การเข้าถึงการศึกษา เป็นต้น

Bio- Informatic

การผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีววิทยากับเทคโนโลยีทางด้านข่าวสาร

CEO : Chief Executive Officer

ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรที่มีอำนาจในการตัดสินใจสั่งการบังคับบัญชาองค์กรอย่างเต็มที่ และมีความรับผิดชอบปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ

CIO : Chief Information Officer

ผู้บริหารสูงสุดด้านสารสนเทศ

CFO : Chief Financial Officer

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน หมายถึง การบริหารการเงินทั้งในปัจจุบันและอนาคต

CPLO : Cabinet and ParliamentaryLiaison
Officer

ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาซึ่งทำหน้าที่ในการประสานการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีการขอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี การประสานการเสนอร่างกฎหมายและติดตามกฎหมาย เป็นต้น

Equity

การใช้ดุลพินิจ หรือหลักความยุติธรรม ไม่เอนเอียงเข้าข้างใดข้างหนึ่ง การดำเนินการที่ชอบด้วยเหตุผล เช่น ราคายุติธรรมกรรมการตัดสินอย่างยุติธรรม เป็นต้น

Equality

ความเท่าเทียมกัน หมายถึง การมีโอกาสที่จะได้รับความเสมอภาคเท่าเทียมกับคนอื่น

E Government :Electronic Government

เป็นรัฐบาลที่ให้บริการประชาชนได้ในเวลาอันรวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานลดลง โดยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน

E Commerce : Electronic Commerce

การทำการค้าโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น การโฆษณา การต่อรอง การสั่งซื้อ ฯลฯ

E Province : Electronic Province

หมายถึง จังหวัดที่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกจังหวัดรวมทั้งการให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต

GMS (Greater Mekong Subregion)

ประเทศที่อยู่ติดลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทย พม่า ลาว เขมร เวียดนาม และจีนยูนาน

ASEM (Asia Europe Ministerial Meeting)

การประชุมร่วมกันระหว่างประเทศในทวีปเอเชียและทวีปยุโรปในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เช่น เรื่องเขตการค้าเสรี ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ฯลฯ

SML (Small, Medium and Large)

เป็นนโยบายของรัฐบาลในการจัดสรรงบประมาณไปช่วยแก้ปัญหาในระดับหมู่บ้านที่เป็นปัญหาส่วนรวมโดยจัดงบประมาณให้ตามขนาดของหมู่บ้าน 3 ขนาด คือ ขนาดเล็กได้สองแสนบาท ขนาดกลางได้สองแสนห้าหมื่นบาท และขนาดใหญ่ได้ 3 แสนบาท

Uninet

ระบบต่อเชื่อมแต่ละมหาวิทยาลัยเข้าด้วยกันโดยใช้เครือข่าย internet เพื่อสะดวกในการติดต่อ ประสานงาน ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เป็นต้น

Nano Technology

เป็นศาสตร์เกี่ยวกับสิ่งเล็ก ๆ ของระบบประสาทที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างชีวภาพกับเทคโนโลยีซึ่งต่างประเทศได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำระบบประสาทมาควบคุมเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง

Neuro Science & Cognitive Science

ศาสตร์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางระบบประสาท

Computational Biology

คือ การเอาศาสตร์ด้าน IT ผนวกกับศาสตร์ด้าน Biology ทำให้สามารถวิเคราะห์ยีนส์ ดีเอ็นเอ หรือพฤติกรรมของยีนส์ หรือ ดีเอ็นเอได้หมด เช่นจะทำให้รู้ว่าโรคติดต่อกันอย่างไร? ซึ่งจะนำมาสู่วิธีป้องกันรักษา

FAX : Facsimile transmission

การส่งเอกสารโดยใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องส่ง/รับเอกสาร สามารถส่งเอกสารได้อย่างรวดเร็ว จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยมีสำเนาเหมือนเอกสารต้นฉบับ

Experiential Learning

กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยการให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริง หรือสภาพคล้ายจริงเพื่อจะได้ฝึกการวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา ฯลฯ ในสถานการณ์นั้น ๆ ได้

Equal pay

หลักการที่ว่าผู้ชายและผู้หญิงที่ทำงานเท่ากันควรจะได้รับผลตอบแทนเท่ากัน

Brain based Learning

การเรียนรู้ตามการพัฒนาการของสมอง

kick - off

การเริ่มต้นทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (รากศัพท์มาจากการเขี่ยเริ่มต้นการแข่งขันฟุตบอล

kick - off campaign

กระบวนการเริ่มต้นดำเนินการตามวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยเฉพาะเจาะจงในด้านสังคม ด้านการพาณิชย์หรือด้านการเมือง เช่น การเริ่มต้นรณรงค์การเลือกตั้งของรัฐบาล เป็นต้น

Learning by Doing

เรียนไปปฏิบัติไป

Access for all

ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้โดยไม่มีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ถ้าคนมีปัญญา มีสมอง มีความสามารถที่จะเรียนหนังสือได้ เรียนได้เท่าไรเรียนไปเลย

Income Contingent Loan (ICL)

การให้เงินกู้เพื่อการศึกษาที่ผูกติดกับรายได้ในอนาคต

soft structure

โครงสร้างที่สามารถปรับปรุงและยืดหยุ่นได้

Global citizen

พลเมืองโลก

life long learning

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Boston Model

เป็นรูปแบบการจำแนกประเภทธุรกิจ ที่ท่านนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร พูดถึงบ่อย ๆ ซึ่งเป็นรูปแบบของบริษัทBoston Consultancy Group Matrix ที่ได้จำแนกธุรกิจออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
F Problem Child ธุรกิจที่มีการขยายตัวสูง มีการลงทุนมากแต่ตลาด
มีการขยายตัวน้อย
FStar ธุรกิจที่มีการขยายตัวสูงและตลาดมีการขยายตัวมากเช่นกัน เป็นธุรกิจ
ที่จะต้องรีบเร่งดำเนินการ
FCash Cow เป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวสูง และมีตลาดมากในอดีต แต่
ปัจจุบันตลาดยายตัวน้อยลง เพราะมีคู่แข่งมาก
FDog เป็นธุรกิจที่หมดโอกาส ไม่มีการขยายตัวทั้งการลงทุนและตลาด

เอาตัว S เข้ามาเกี่ยว

อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยไม่รอให้เศรษฐกิจชะลอตัว คำว่าตัว S หมายถึง กราฟที่มีชื่อว่าSigmoid Curve แสดงถึงพัฒนาการของสิ่งต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ จะไม่รอที่จะทำอะไรในช่วงขาลง แต่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่องที่เป็นขาขึ้น เหมือนกับเอาตัว Sอีกตัวเข้ามาเกี่ยว ดังนี้ S

S

Logistics

เป็นกระบวนการวางแผน การนำไปใช้งานพร้อมกับการควบคุมการไหลอย่างมีประสิทธิภาพและการเคลื่อนที่ พร้อมด้วยการจัดเก็บของวัตถุดิบ สินค้าคงคลัง ระหว่างกระบวนการสินค้าสำเร็จรูปและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นับจากจุดเริ่มต้นของการจัดหา จนถึงจุดของการบริโภค โดยมีความมุ่งหมายที่จะให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

Teacherteaching

ครูเป็นผู้สอน

Learner learning

นักเรียนเป็นผู้เรียน

Living Library

ห้องสมุดที่มีชีวิตชีวา

Knowledge Based Economy

ระบบเศรษฐกิจที่อาศัยฐานคงวามรู้

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา

blueprint

การวางต้นแบบใหม่ให้เด็กไทย

สันทัด/ระวีวรรณ/นงเยาว์/ประชุม/ประสิทธิ์/ณัฐชนันท์/จิตต์ประพันธ์/นิธิธัช/รัตติกร : ผู้รวบรวมและเรียบเรียงedit @ 2006/06/01 11:12:53

Comment

Comment:

Tweet