2012/Aug/24

กฎระเบียบและข้อบังคับกลุ่มบริหารการใช้น้ำฯเกษตรสามัคคีร่วมใจ 1. ให้หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำเป็นผู้ควบคุมจัดสรรแบ่งปันน้ำแก่สมาชิก สมาชิกผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับ ครั้งละ 100.-บาท 2. ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดหรือปิดอาคารบังคับน้ำ นอกจากหัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับครั้งละ 100.-บาท 3. ห้ามมิให้ผู้ใดปิดกั้นคูน้ำทำให้ผู้อื่นที่อยู่ถัดไปไม่ได้รับน้ำสะดวกตามปกติ ในเมื่อยังไม่ถึงกำหนดรับน้ำ หรือเมื่อพ้นกำหนดรับน้ำของตนไปแล้ว ถ้าฝ่าฝืนต้องถูกปรับครั้งละ 200.-บาท 4. ในกรณีกำหนดแบบรอบเวรผู้ใดลักขโมยเปิดน้ำเมื่อยังไม่ถึงกำหนดรอบเวร หรือพ้นกำหนดรอบเวรไปแล้วถ้าฝ่าฝืนต้องถูกปรับครั้งละ 200.-บาท 5. ผู้ใดทำลายหรือทำให้อาคารบังคับน้ำใดๆเสียหาย จะต้องถูกปรับครั้งละ 1,000-10,000.-บาท และต้องซ่อมแซมให้ดีดังเดิม ถ้าฝ่าฝืนให้หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำดำเนินการซ่อมแซมโดยเรียกเก็บค่าเสียหายจากผู้ฝ่าฝืนนั้นและเรียกปรับผู้ฝ่าฝืนวันละ 200 บาทจนกว่าจะแล้วเสร็จ 6. ผู้ใดตัดคันคูน้ำหรือทำด้วยประการใดๆทำให้คูน้ำเสียหายต้องถูกปรับครั้งละ 300.-บาท ถ้าสมาชิกผู้ใดจงใจปล่อยหรือ เลี้ยงวัว- ควายเยียบย่ำคันคูน้ำให้เสียหายต้องถูกปรับตัวละ 100.-บาท 7.ห้ามมิให้สมาชิกผู้ใดทิ้งกิ่งไม้ ต้นไม้ ใบหญ้า หรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆ ลงในคูและคลองส่งน้ำอันจะทำให้คูและคลองส่งน้ำตื้นเขิน ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกปรับตัวละ 300.-บาท 8. สมาชิกต้องร่วมกันขุดลอกคลองและซ่อมแซมอาคารคูน้ำตามกำหนดเวลา ที่หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำกำหนด ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกปรับวันละ 200.-บาท เว้นเว้นแต่ส่งคนมาทำงานแทน “ผู้มาทำงานแทนต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี” 9. หากหัวหน้าคูน้ำฝ่าฝืนเอง ต้องถูกปรับ 5 เท่า ของสมาชิกและรับบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนอื่นๆ และให้-รวมถึงการกระทำของบุคคลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกด้วย 10. สมาชิกยินยอมให้ค่าตอบแทนแก่หัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าคูน้ำในอัตราไร่ละ 10 บาท และเงินอันกลุ่มผู้ใช้น้ำได้มาด้วยประการใดๆ ให้หัวหน้ากลุ่มลงนามรับเงินร่วมกับสมาชิกอาวุโส 17 คน (4) คณะกรรมการรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตรวจสอบได้ - คณะกรรมการทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการประสานงานและติดต่อสมาชิก เช่น มีหน้าที่ เป็นผู้ช่วยเหรัญญิก คือ รับผิดชอบในการเก็บเงินค่ากระแสไฟฟ้า คูที่รับผิดชอบแล้วนำส่งคณะ กรรมการบริหาร ซึ่งตรวจสอบได้จากใบเสร็จรับเงิน (5) มีการจัดทำและปฏิบัติตามปฏิทินแผนการดำเนินงานประจำปี (6) มีระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินจากกองทุนอย่างรัดกุมและโปร่งใส - กลุ่มฯ ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่คณะกรรมการทุกครั้งเมื่อมาชำระเงิน ที่กลุ่มและนำเข้าบัญชีกลุ่มฯ - เบิกถอนค่าไฟฟ้ามีคณะกรรมการเบิกจ่าย 3 ใน 5 ท่าน - สมาชิกได้รับเงินกองทุนคืนทุกปี ซึ่งเหลือจากการจัดสรรเงินสำรอง (7) มีการรับจ้างงานบำรุงรักษาจากกรมชลประทาน แล้วนำกำไรส่วนหนึ่งมาสมทบกองทุน - กลุ่มได้รับจ้างงานขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำและงานบำรุงรักษาอื่น ๆ (8) มีการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ หรือระเบียบของสถาบัน เพื่อการดำรงอยู่ของสถาบัน กลุ่มฯ จะประสานกับทางสำนักชลประทานอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เช่นการขออนุญาตซ่อมแซม เครื่องกว้านบานระบาย, ขออนุญาตซ่อมแซมคูคลอง, ขออนุญาตติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของกลุ่ม (9) มีการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต คุณภาพของผลผลิต และลดต้นทุนการผลิต - ลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี - การปลูกข้าวโดยวิธีโยนกล้า - ใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ (10) มีการดำเนินการเพื่อให้ขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม - จัดประกวดคุณภาพข้าวกับทางกรมการค้าภายในจังหวัดสระบุรี - เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว - เข้าร่วมโครงการประกันราคาข้าว

Comment

Comment:

Tweet