2013/Jan/25

วิธีการออกแบบระบบโครงข่าย FTTx การออกแบบระบบโครงข่าย FTTx โดยแบ่งการออกแบบหลักๆ ได้ 4 ระบบดังนี้ 1. ระบบที่ไม่มีตู้ Cabinet ติดตั้ง Splitter 1Step 2. ระบบที่ไม่มีตู้ Cabinet ติดตั้ง Splitter 2Step 3. ระบบที่มีตู้ Cabinet ติดตั้ง Splitter 1Step 4. ระบบที่มีตู้ Cabinet ติดตั้ง Splitter 2Step การออกแบบระบบที่กล่าวมาแล้วนั้นมีข้อดีข้อจำกัดต่างกันทั้งนี้ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการให้บริการว่าสมควรจะนำระบบใดมาใช้ รูปแบบการออกแบบติดตั้งโครงข่าย FTTx มีดังนี้ 1. แบบติดตั้งเคเบิล โดยแขวนไปกับเสา ถึงอาคารของผู้รับบริการ 2. แบบติดตั้งเคเบิลไปในท่อร้อยสายจนถึงอาคารของผู้รับบริการ 3. แบบติดตั้งเคเบิลแบบผสมผสาน ไปในท่อร้อยสายและแขวนไปกับเสา ถึงอาคารของผู้รับบริการ หรือ ติดตั้งเคเบิล โดยแขวนไปกับเสาแล้วติดตั้งในท่อร้อยสาย ถึงอาคารของผู้รับบริการ

edit @ 25 Jan 2013 12:18:24 by pichaiyu

Comment

Comment:

Tweet


#2 by chetta (103.7.57.18|203.113.0.206) At 2013-05-10 12:10,
#1 by chetta (103.7.57.18|203.113.0.206) At 2013-05-10 12:07,