2015/Jun/10

ประเพณีการทำบุญกลางบ้าน ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ประวัติและความเป็นมา การทำบุญกลางบ้านของตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี จะจัดกันประมาณภายในเดือน 6 ของทุกปี สถานที่จัดงานจะเป็นบริเวณ กลางหมู่บ้านตรงทางแยก หรือตามความเหมาะสมตามทางแยกที่ใช้ร่วมกัน ซึ่งจะไม่เลือกสถานที่จัดงานบ้านของคนใดคนหนึ่ง ก่อนจะจัดงานประมาณ 15-30 วัน ชาวบ้านของหมู่บ้านนั้นๆ จะนัดประชุมกันเพื่อปรึกษาหารือในการจะจัดงานประเพณีทำบุญกลางบ้าน เมื่อได้กำหนดวันที่แน่นอนแล้ว จะมอบหมายให้ชาวบ้านคนใดคนหนึ่งไปนิมนต์พระเพื่อมาสวดมนต์ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ในส่วนของการส่งข่าวสารนั้นจะมีการบอกและส่งข่าวให้ชาวบ้านในหมู่บ้าน และหมู่บ้านข้างเคียงได้ทราบโดยทั้งถึงกัน เพื่อให้มาร่วมงานบุญ การทำบุญกลางบ้านนี้ชาวบ้านตำบลไก่เส่า ได้ถือปฏิบัติตามคนแก่คนเฒ่าสืบทอดกันมานานแล้ว และจะสานต่อไปเพื่อให้ลูกหลานได้ยึดถือไว้เป็นประเพณีสืบต่อไป ในส่วนการละเล่นนั้นอาจจะจัดหามหรสพสมโภชมาแสดง หรือ-ไม่ ก็ได้ทั้งนี้แล้วแต่ความพร้อมของหมู่บ้านนั้นๆ ความเชื่อ เป็นการทำบุญตลอดจนบูชาและอุทิศส่วนกุศลให้พระภูมิเจ้าที่ เจ้ากรรมนายเวร เพื่อขอความคุ้มครองให้ชาวบ้านได้อยู่เย็นเป็นสุขและประสบความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวขับไล่สิ่งเลวร้ายต่าง ๆ ที่ผ่านมาให้หมดสิ้นไปด้วยการสะเดาะเคราะห์ และขอให้ฝนตกตามฤดูกาล อันจะทำให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ความสำคัญ/และสิ่งที่ได้รับ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน สร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน ให้มีความรักสามัคคี ได้พบปะไต่ถามทุกข์-สุขซึ่งกันและกัน มีปัญหาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รู้จักเสียสระ ให้อภัยซึ่งกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน ขั้นตอน กิจกรรม / พิธีการ 1. ก่อนวันจัดงาน 1 วัน บริเวณที่จัดงาน กลางหมู่บ้านตรงทางแยก หรือตามความเหมาะสมตามทางแยก ชาวบ้านทั้งหญิงชายจะช่วยกันจัดสถานที่เพื่อเตรียมไว้สำหรับ พระสงฆ์ และการตักบาตร 2. จากนั้นนำต้นกล้วยมาตัดออกเป็นท่อนๆ ซ้อนกัน ทำเป็นกระทง 3 หรือ 4 เหลี่ยม กว้าง ประมาณ 50 ซม. ถึง 1 เมตร หรือตามความเหมาะสม เพื่อไว้สำหรับใส่เครื่องเซ่นผี เช่น พริก กะปิ หอม กระเทียม เกลือ ข้าวสาร หมากพลู บุหรี่ เหล้า ดอกไม้ ธูป เทียน เงิน และปั้นดินเหนียวรูปคน รูปวัว – ควาย ตัวเล็กๆ แล้วใส่เครื่องเซ่นรวมไว้ในกระทงทั้งหมด เมื่อผู้มาร่วมงานใส่อาหารคาวหวานลงในกระทงเรียบร้อยแล้ว ก็ให้นำไปวางไว้ตามทางแยก หรือตามทางสามแพร่ง 3. ช่วงเช้าเวลาประมาณ 7.00-8.00 น.ชาวบ้านในหมู่บ้านจะนำอาหารคาวหวานมาร่วมทำบุญตักบาตรและเซ่นผี และชาวบ้านช่วยกันจัดภาชนะเพื่อไว้สำหรับใส่บาตรและเพื่อรองรับอาหารของชาวบ้านที่มาทำบุญ 4. เวลาประมาณ 08.00 น. ผู้ที่มีความรู้เรื่องพิธีกรรมในหมู่บ้านเตรียมอุปกรณ์ทางด้านสงฆ์และเตรียมกล่าวนำ 5. เวลาประมาณ 08.30 น. จะนิมนต์พระสงฆ์ 9 องค์ มาให้ศีลแล้วสวดมนต์ ในขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดมนต์อยู่ พอถึงบทสวด พาหุงฯ ผู้มาร่วมทำบุญจะทำการการตักบาตร และตักอาหารใส่กระทงเพื่อเซ่นผีด้วย เมื่อพระสวดมนต์จบ ชาวบ้านจะยกสำรับกับข้าวไปถวายให้พระฉันภัตตาหาร เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จ ก็จะให้พร เมื่อพระ ขึ้นบท ยะถาฯ ชาวบ้านก็จะกรวดน้ำ ให้กับเจ้ากรรมนายเวร หรือทูตผี ที่ยังเร่ล่อน ที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด 6. เมื่อพระสวดจบ ผู้นำจะกล่าวนำกราบลาพระ ด้วยบท อะระหังสัมมาฯ เสร็จแล้วผู้ที่มาร่วมงานจะยกอาหารหวานคาวมารับประทานอาหารร่วมกัน 7. ขณะผู้มาร่วมงานกำลังรับประทานอาหารอยู่นั้น พระสงฆ์ ก็จะสวดบท ชะยันโตฯ และจะมีพระสงฆ์ 1 รูป เดินมาทำการประพรมน้ำมนต์ให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงานจนครบทุกคน จากนั้นเป็นอันเสร็จพิธีทำบุญกลางบ้าน (รวบรวมข้อมูลโดย นายพิชัย ยุภาคณิต)

Comment

Comment:

Tweet