2015/Jun/22

ตอนที่ 1 การออกแบบ โครงข่าย FTTx (22 มิ.ย.2558) บทความนี้ผู้เขียนได้เขียนเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบในการติดตั้ง Splitter ของระบบโครงข่าย FTTx การออกแบบมีหลายวิธีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการให้บริการ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการของกลุ่มนั้นๆ มากที่สุด แต่วิธีที่ผู้เขียนได้เสนอเพื่อเป็นแนวทางนี้เป็นการออกแบบที่มีต้นทุนต่ำ และพอดีกับต้องการตามกลุ่มลูกค้าที่ได้คาดคะเนไว้ (จำนวน Mbit/s. ที่ให้บริการ) การออกแบบโครงข่าย FTTx ที่ดีจะต้องพิจารณาดังนี้ 1. ระบบโครงข่ายดีมีประสิทธิภาพในการให้บริการ 2. ต้นทุนอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม 3. การติดตั้งเพื่อให้บริการง่ายและสะดวกในการบำรุงรักษา 4. ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการ (จำนวน Mbit/s. ที่ให้บริการ) 5. สามารถปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นได้ การออกแบบระบบโครงข่าย FTTx โดยแบ่งการออกแบบหลักๆ ได้ 4 ระบบดังนี้ 1. ระบบที่ไม่มีตู้ Cabinet ติดตั้ง Splitter 1 Step 2. ระบบที่ไม่มีตู้ Cabinet ติดตั้ง Splitter 2 Step 3. ระบบที่มีตู้ Cabinet ติดตั้ง Splitter 1 Step 4. ระบบที่มีตู้ Cabinet ติดตั้ง Splitter 2 Step การออกแบบระบบที่กล่าวมาแล้วนั้นมีข้อดีข้อจำกัดต่างกันทั้งนี้ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการให้บริการว่าสมควรจะนำระบบใดมาใช้ รูปแบบการออกแบบติดตั้งโครงข่าย FTTx มีดังนี้ 1. แบบติดตั้งเคเบิล โดยแขวนไปกับเสา ถึงอาคารของผู้รับบริการ 2. แบบติดตั้งเคเบิลไปในท่อร้อยสายจนถึงอาคารของผู้รับบริการ 3. แบบติดตั้งเคเบิลแบบผสมผสาน ไปในท่อร้อยสายและแขวนไปกับเสา ถึงอาคารของผู้รับบริการ หรือ ติดตั้งเคเบิล โดยแขวนไปกับเสาแล้วติดตั้งในท่อร้อยสาย ถึงอาคารของผู้รับบริการ

Comment

Comment:

Tweet