2015/Aug/28

ตอนที่ 6 การออกแบบโครงข่าย FTTx โดยใช้เทคโนโลยี GPON บทความนี้ได้เขียนไว้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบให้บริการตามจำนวนความต้องการของผู้ใช้ สำหรับโครงข่าย FTTx โดยใช้เทคโนโลยี GPON ให้บริการได้ 2.5 Gbps. ปัจจุบันให้บริการได้ 64 ราย ระยะทางวางโครงข่ายที่ให้บริการได้ดีจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 16 km. หากวางระยะ20km การรับ-ส่ง จะไม่เสถียร ซึ่งเมื่อผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบโครงข่าย FTTx แล้วต้องมีค่าสูญเสีย Insertion Loss (dB) ไปส่วนหนึ่ง ดังนั้น OLT GPON Line Card 1 Port จะเหลือให้บริการได้ประมาณ 2.4 Gbps. โดยสามารถออกแบบติดตั้ง Splitter เพื่อให้บริการแบ่งเป็นกลุ่มโดยเฉลี่ยได้ดังนี้ 1. ให้บริการได้ประมาณ 37 Mbps. จำนวนให้บริการได้ 64 ราย 2. ให้บริการได้ประมาณ 75Mbps. จำนวนให้บริการได้ 32 ราย 3. ให้บริการได้ประมาณ 150 Mbps. จำนวนให้บริการได้ 16 ราย 4. ให้บริการได้ประมาณ 300 Mbps. จำนวนให้บริการได้ 8 ราย 5. ให้บริการได้ประมาณ 600 Mbps. จำนวนให้บริการได้ 4 ราย 6. ให้บริการได้ประมาณ 1200 Mbps. จำนวนให้บริการได้ 2 ราย หมายเหตุ ในบทความนี้ได้เขียนเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบติดตั้ง Splitter เพื่อให้บริการโดยเฉลี่ยเท่าๆ กันทุกราย ในทางปฏิบัติอาจมีมาก หรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับเทคนิคของการออกแบบเพื่อให้บริการ

Comment

Comment:

Tweet