2015/Sep/14

ตอนที่ 7 การออกแบบติดตั้ง Splitter 1 Step โครงข่าย FTTx ผู้เขียนได้เขียนไว้ให้เป็นแนวทางการออกแบบติดตั้ง Splitter 1 Step สำหรับ OLT GPON Line Card 1 Port โดยผู้ออกแบบสามารถออกแบบติดตั้ง Splitter ที่ชุมสาย หรือ ตู้ Cabinet หรือติดตั้งที่จุดกระจายสายปลายทางก็ได้แล้วแต่กรณี แต่ผู้ออกแบบโครงข่าย FTTx ต้องคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ให้เกิดคุ้มค่ากับการใช้งานด้วย ทั้งนี้ผู้ออกแบบจะต้องออกแบบติดตั้ง Splitter (Port User) ต้องไม่มาก หรือ น้อยเกินไป ซึ่งให้ใกล้เคียงกับความต้องการของกลุ่มใช้บริการที่ได้สำรวจและคาดคะเนไว้ ในบทความนี้ผู้เขียนได้เขียนเพื่อเป็นแนวทางโดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้หลักๆ ดังนี้ วิธีที่ 1 ออกแบบติดตั้ง Splitter 1:64 จำนวนให้บริการได้ 64 ราย วิธีที่ 2 ออกแบบติดตั้ง Splitter 1:32 จำนวนให้บริการได้ 32 ราย วิธีที่ 3 ออกแบบติดตั้ง Splitter 1:16 จำนวนให้บริการได้ 16 ราย วิธีที่ 4 ออกแบบติดตั้ง Splitter 1:8 จำนวนให้บริการได้ 8 ราย วิธีที่ 5 ออกแบบติดตั้ง Splitter 1:4 จำนวนให้บริการได้ 4 ราย วิธีที่ 6 ออกแบบติดตั้ง Splitter 1:2 จำนวนให้บริการได้ 2 ราย

Comment

Comment:

Tweet